e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

市長 thị trưởng
♦Chức quan đứng đầu một đô thời Hán.
♦Chức vị hành chánh quản trị một thành phố.