e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

巨富 cự phú
♦Nhà giàu to, đại phú, hào phú. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Thử gian hữu hiếu liêm Vệ Hoằng, sơ tài trượng nghĩa, kì gia  cự phú; nhược đắc tương trợ, sự khả đồ hĩ , , ; , (Đệ ngũ hồi) Ở đây có ông Vệ Hoằng, đỗ khoa hiếu liêm, là người khinh tài trọng nghĩa, nhà giàu to; nếu được ông ấy giúp, thì việc lớn có thể mưu đồ được.