e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

巨室 cự thất
♦Ngôi nhà lớn.
♦Thế gia vọng tộc.
♦Phần mộ.