e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

巨子 cự tử
♦Học phái Mặc gia tôn xưng người có đạo hạnh đáng làm bậc thầy là cự tử .
♦Phiếm chỉ người có thành tựu ưu việt và ảnh hưởng to lớn hoặc nhân vật có uy quyền về một phương diện nào đó. § Cũng viết cự tử .