e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

巨儒 cự nho
♦Bậc nho sĩ tài giỏi, cao thâm.