e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

不遵 bất tuân
♦Không nghe theo, không thuận tòng. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Tiền nhật Bào tướng quân chi đệ bất tuân điều khiển, thiện tự tiến binh, sát thân táng mệnh, chiết liễu hử đa quân sĩ 調, , , (Đệ ngũ hồi) Hôm trước em của tướng quân Bào (Tín) không theo mệnh lệnh, tự tiện tiến binh, mình bị giết, quân sĩ chết rất nhiều.