e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

巨作 cự tác
♦Tác phẩm nội dung tinh thâm có ảnh hưởng lớn lao.