e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

州里 châu lí
♦Thời cổ Trung Quốc, 2500 nhà là một châu , 25 nhà là một . Sau phiếm chỉ làng xóm hoặc quê quán. ◇Hậu Hán Thư : Thần thiết kiến Quang Lộc lang Chu Hưng, hiếu hữu chi hạnh, trứ ư khuê môn, thanh lệ chi chí, văn ư châu lí 祿, , , , (Chu Hưng truyện ).
♦Chỉ người đồng hương.