e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

州郡 châu quận
♦Các châu và các quận trong một nước.