e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

州牧 châu mục
♦Quan đứng đầu một châu.