e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

審議 thẩm nghị
♦Xem xét thảo luận, bàn xét.