e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

宮府 cung phủ
♦Vương cung và quan sảnh.