e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

孤陋寡聞 cô lậu quả văn
♦Học thức, kiến văn thiển bạc.