e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

孤寡 cô quả
♦Con côi và đàn bà góa. ◇Lã Thị Xuân Thu : Cầu kì cô quả nhi chấn tuất chi, kiến kì trưởng lão nhi kính lễ chi , (Hoài sủng ).
♦Vua chư hầu tự xưng (khiêm từ).