e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

委會 ủy hội
♦Hội đồng (được ủy thác trách nhiệm nào đó). § Tiếng Anh: committee, commission. ◎Như: áo ủy hội (olympic committee).
♦Đổ dồn về. ◇Phương Hiếu Nhụ : Thiên Trì trực tiếp Phù Tang đông, Bách xuyên ủy hội lai vô cùng , (Vị ngọc tuyền san nhân đề ).