e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

順情 thuận tình
♦Hợp theo tình ý người khác. ◇Thủy hử truyện : Nguyễn Tiểu Thất đạo: Kí nhiên giáo thụ giá bàn thuyết thì, thả thuận tình cật liễu, khước tái lí hội : , , (Đệ thập ngũ hồi) Nguyễn Tiểu Thất nói: Đã được giáo thụ dạy như thế, xin cứ theo ý giáo thụ tự nhiên ăn uống, rồi ta sẽ tính sau.
♦Thuận theo nhân tình sự lí. ◇Hậu Hán Thư : Nhân năng uổng dục tòng lễ giả, tắc phúc quy chi; thuận tình phế lễ giả, tắc họa quy chi , ; , (Tuân Sảng truyện ).