e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

屋宇 ốc vũ
♦Nhà cửa, phòng ốc. ◇Đỗ Phủ : Hỉ vô đa ốc vũ, Hạnh bất ngại vân san , (Mao đường kiểm giáo thu đạo ).