e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

香車 hương xa
♦Xe làm bằng gỗ thơm. Phiếm chỉ xe hoặc kiệu trang hoàng đẹp đẽ. Cũng chỉ xe dành cho phụ nữ đi. ◇Âu Dương Tu : Bách thảo thiên hoa Hàn thực lộ, Hương xa hệ tại thùy gia thụ , (Điệp luyến hoa , Kỉ nhật hành vân hà xứ khứ , Từ ) Trăm cỏ nghìn hoa, trên đường vào tiết Hàn thực, Xe hương đem buộc vào cây nhà ai.
♦Xe của thần tiên cưỡi đi. ◇Diệp Pháp Thiện : Tự thử phi cửu trụ, vân thượng đăng hương xa , (Lưu thi , Chi nhất ).