e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

無梁 vô lương
♦Không có cầu. ◇Nghiêm Kị : Đạo ủng tắc nhi bất thông hề, Giang Hà quảng nhi vô lương , (Ai thì mệnh ).
♦Không có xà nhà. ◇Lí Ngư : Dĩ tác linh xích tắc khả, vị chi toàn bổn, tắc vi đoạn tuyến chi châu, vô lương chi ốc , , , (Nhàn tình ngẫu kí , Từ khúc thượng , Kết cấu ).
♦Tiếng đùa cợt trong trò cờ bạc (ngày xưa).