e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

失事 thất sự
♦Lỡ việc. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Ngô đệ tự lai ẩm tửu thất sự, quân sư hà cố phản tống tửu dữ tha? , (Đệ thất thập hồi) Em tôi xưa nay (chỉ vì) uống rượu mà lỡ việc, sao quân sư lại đem rượu cho nó?
♦Việc xảy ra bất ngờ.