e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

欠情 khiếm tình
♦Tình nghĩa không tròn. ◇Kim Bình Mai : Bạch Lai Thưởng khước cử thủ đạo: Nhất hướng khiếm tình, một lai vọng đích ca : , (Đệ tam ngũ hồi).
♦Chỉ ân tình chưa báo đáp. ◇Cảnh thế thông ngôn : Hạ quan nhân phong xuy hỏa, tiểu hiệu khu khu, chỉ khả thiếu thù lão sư hương thí đề bạt chi đức, thượng khiếm tình đa đa dã , , , (Lão môn sanh tam thế báo ân ).