e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

武斷 vũ đoán
♦Không cần biết tới tình lí, lấy uy thế phán đoán phải trái đúng sai. ◇Sử Kí : Đương thử chi thì, võng sơ nhi dân phú, dịch tài kiêu dật, hoặc chí kiêm tịnh hào đảng chi đồ, dĩ vũ đoán ư hương khúc , , , , (Bình chuẩn thư ).
♦Dùng quyền thế độc đoán độc hành. ◇Tăng Củng : Dã hữu quần hành chi đạo, lí đa vũ đoán chi hào , (Tương Châu đáo nhậm biểu ).
♦Phán đoán một cách chủ quan. ◇Lí Đại Chiêu : Ngã môn Trung Quốc đích nữ giới, đối ư giá thế giới đích phụ nhân vấn đề, hữu điểm hưng thú một hữu, ngã khả bất cảm vũ đoán , , , (Chiến hậu chi phụ nhân vấn đề ).
♦Chủ quan, chỉ theo quan điểm của mình. ◇Lỗ Tấn : Hữu thì dã tự kỉ tưởng: giá thật tại thái vũ đoán, thái cương phức tự dụng liễu : , (Tập ngoại tập thập di bổ biên , Danh tự ).