e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

禁運 cấm vận
♦Một nước cấm chỉ bán ra hoặc mua vào hàng hóa đối với một nước khác.