e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

碾磨 niễn ma
♦Cối xay, con lăn xay lúa. ◇Tỉnh thế nhân duyên truyện : Trù phòng lí tố phạn, hãn bính, thượng niễn ma, tố y phục, giá hoàn thị tiểu khả, tối nan đắc đích bất bàn thiêu thiệt đầu, bất hợp nhân thành quần đả hỏa, để thục đạo sanh , , , , , , , (Đệ tứ cửu hồi).