e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

郵寄 bưu kí
♦Gửi qua bưu điện. § Cũng gọi là: bưu đệ . Phiếm chỉ gửi đi. ◇Ung Đào : Thử trung bưu kí tư hương lệ, Nam khứ ưng vô thủy bắc lưu , (Quá đại độ hà 使).