e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

私情 tư tình
♦Tình cảm hoặc tình nghị riêng giữa người này với người khác. ◇Quản Tử : Tư tình hành nhi công pháp hủy (Bát quan ).
♦Cảm tình không đúng phép giữa nam nữ. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Thị dạ, Duẫn thính lương cửu, hát đạo: Tiện nhân tương hữu tư tình da? Điêu Thuyền kinh quỵ đáp viết: Tiện thiếp an cảm hữu tư? , , : ? : ? (Đệ bát hồi).
♦Phiếm chỉ tình yêu trai gái. ◇Lưu Bán Nông : Kết thức tư tình cách điều hà, Thủ phàn dương liễu vọng tình ca , (Thủ phàn dương liễu vọng tình ca ca từ , Đệ nhất ca ).