e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

小小 tiểu tiểu
♦Rất nhỏ, nhỏ xíu. ◇Lưu Bán Nông : Lương sảng đích tịch, tông nhuyễn đích thảo, phô thành trương tiểu tiểu đích sàng , , (Đạo bằng thi ).
♦Chút chút, một chút. ◇Thủy hử truyện : Đái Tông đạo: Ngã thuyết thậm ma? Thả bất yếu đạo phá tha, minh nhật tiểu tiểu địa sái tha sái tiện liễu : ? , 便 (Đệ ngũ tam hồi).
♦Tuổi nhỏ. ◇Lí Bạch : Tiểu tiểu sanh kim ốc, Doanh doanh tại tử vi , (Cung trung hành lạc từ ).
♦Chỉ Tô Tiểu Tiểu (kĩ nữ, đời Nam Tề). ◇Bạch Cư Dị : Nhược giải đa tình tầm Tiểu Tiểu, Lục dương thâm xứ thị Tô gia , (Dương liễu từ ).
♦Phiếm chỉ kĩ nữ. ◇Triều Thuyết Chi : Thiếu niên sử tửu tẩu kinh hoa, Túng bộ tằng du tiểu tiểu gia 使, (Đô hạ truy cảm vãng tích ).