e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

討情 thảo tình
♦☆Tương tự: cầu tình , thuyết tình .
♦Xin tha, cầu khẩn. ◇Hồng Lâu Mộng : Nhị nãi nãi đả phát nhân khổn tha, liên ngã hoàn hữu bất thị ni! Ngã thế thùy thảo tình khứ! , ! ! (Đệ thất nhất hồi) Mợ Hai sai người trói các bà ấy, ngay ta đây cũng có lỗi, thì còn xin hộ cho ai được nữa?