e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

心活面軟 tâm hoạt diện nhuyễn
♦Hình dung người không có chủ kiến, dễ bị người khác lung lạc. ◇Hồng Lâu Mộng : Tái giả, phóng đầu nhi, hoàn khủng phạ tha xảo ngôn hoa ngữ đích hòa nhĩ tá thải ta trâm hoàn y lí tác bổn tiền, nhĩ giá tâm hoạt diện nhuyễn đích, vị tất bất chu tế tha ta , , , , (Đệ thất tam hồi) Hơn nữa, (bà vú của con) là nhà gá bạc, chỉ sợ đã nói khôn nói khéo, mượn trâm vòng quần áo của con (đi cầm) để làm tiền vốn. Con là người nhẹ dạ cả nể, chắc đâu không giúp đỡ ít nhiều.