e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

筮仕 thệ sĩ
♦Ngày xưa, người làm quan trước khi nhậm chức, xem bói cỏ thi (thệ ) để biết lành hay dữ. Cho nên sau gọi nhậm chức quan là thệ sĩ . ◇Liêu trai chí dị : Trưởng tử Giáp, thệ sĩ nam phục tam niên , (Mộng lang ) Con trưởng tên là Giáp, đi nhậm chức làm quan ở phương nam đã ba năm.