e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

驕縱 kiêu túng
♦Kiêu ngạo phóng túng. ◇Hậu Hán Thư : Khúc Nghĩa tự thị hữu công, kiêu túng bất quỹ, Thiệu triệu sát chi, nhi tịnh kì chúng , , , (Viên Thiệu truyện ). ◇Sơ khắc phách án kinh kì : Thiếu niên kiêu túng, ỷ trứ phụ thân uy thế, dã thị cá sát nhân bất trát nhãn đích ma quân , , (Quyển tam thập).