e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

壟斷 lũng đoạn
♦Đất cao. ◇Diệp Thích : Bất cầu lũng đoạn đăng, Hữu lộ trực như huyền , (Lâm thúc hòa kiến phỏng đạo cựu ).
♦Thao túng, một mình chiếm lấy lợi ích. ◎Như: lũng đoạn thị trường .