e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

無礙 vô ngại
♦Không hại gì, không có trở ngại. ◇Hồng Lâu Mộng : Bảo Ngọc tiếu đạo: Ngã dĩ bối thục, thiêu dã vô ngại : , (Đệ tứ ngũ hồi) Bảo Ngọc cười nói: Đốt cũng không can chi, anh đã thuộc hết rồi.
♦(Thuật ngữ Phật giáo) Thông đạt tự tại, không có chướng ngại. ◇Chu Tùng : Đạo nhân pháp lực chân vô ngại, Giải khiển long tôn thổ lãng hoa , (Thư Vĩnh Hòa tự bích ).