e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

無央 vô ương
♦Không cùng. ◇Hoắc Khứ Bệnh : Quốc gia an ninh, lạc vô ương hề , (Hoắc tướng quân ca ).
♦Vô tận. § Thuật ngữ đạo gia và Phật giáo. Tương đồng với vô lượng . ◇Phóng quang bát nhã kinh : Ngã đương vi nê lê, bệ lệ trung tội nhân sở thụ khổ thống, ngã đương vi chúng sanh đại thụ vô ương số kiếp khổ thống , , (Quyển tam ).