e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

戒飭 giới sức
♦Răn bảo, cáo giới. ◇Hàn Dũ : Nghiêu chi tại vị, thất thập dư tải, giới sức tư ta, dĩ trí bình trị , , , (Thỉnh thượng tôn hiệu biểu ).
♦Ngày xưa chỉ cái thước gỗ, thầy giáo dùng để trừng phạt học sinh. Cũng dùng để chận giấy. § Còn gọi là: giới phương , giới xích . ◇Nho lâm ngoại sử : Bổn cai khảo cư cực đẳng, cô thả tòng khoan, thủ quá giới sức lai, chiếu lệ trách phạt , , , (Đệ thất hồi).