e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

壁魚 bích ngư
♦Con mọt trong sách hay quần áo. § Còn gọi là: bạch ngư , y ngư , dâm ngư , bính ngư , đố ngư .