e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

手腳無措 thủ cước vô thố
♦Chân tay luống cuống, cử chỉ hoảng loạn, không biết làm sao. ◇Kim Bình Mai : Phủ duẫn Hồ Sư Văn, kiến liễu thượng ti phê văn, hoảng đắc thủ cước vô thố , , (Đệ tứ bát hồi).