e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

乾隆 càn long
♦Niên hiệu của vua Cao Tông nhà Thanh (1736-1795).