e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

退避三舍 thối tị tam xá
♦Tỉ dụ gặp đối thủ mạnh mẽ, để tránh khỏi xung đột gây ra nhiều tổn thất, bèn chịu nhượng bộ, rút lui không tranh chấp nữa. ◇Nho lâm ngoại sử : Hiền điệt thiếu niên như thử đại tài, ngã đẳng câu yếu thối tị tam xá hĩ! , 退 (Đệ thập hồi) .