e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

追憶 truy ức
♦Nhớ lại, hồi tưởng, truy niệm. ◇Lí Thương Ẩn : Thử tình khả đãi thành truy ức, Chỉ thị đương thì dĩ võng nhiên , (Cẩm sắt ).