e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

季度 quý độ
♦Lấy một quý (thời kì cố định trong năm) làm đơn vị. ◎Như: kim niên đích môi thán sản lượng, đệ tam quý độ hựu siêu quá liễu đệ nhị quý độ , .