e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

蔥翠 thông thúy
♦Xanh biếc. ◇Giản Văn Đế : Trúc thủy câu thông thúy, Hoa điệp lưỡng phi tường , (Họa Tương Đông Vương thủ hạ ) Trúc và nước đều xanh biếc, Hoa và bướm cùng bay liệng.