e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

小心 tiểu tâm
♦Lưu tâm, cẩn thận, coi chừng. ◇Ba Kim : Khắc Minh đái trứ khẩn trương đích biểu tình, tẩu đáo mỗi cá phòng gian đích môn khẩu truyền đạt lão thái da đích thoại, yêu đại gia tùy thì tiểu tâm, tối hảo thụy giác thì hậu bất yếu thoát y phục, dĩ tiện tại xuất sự tình thì dong dị đào tẩu , , , , 便 (Gia , Nhị thập).
♦Lo sợ, úy kị. ◇Nho lâm ngoại sử : Đồ hộ bị chúng nhân cục bất quá, chỉ đắc liên châm lưỡng oản tửu hát liễu, tráng nhất tráng đảm, bả phương tài giá ta tiểu tâm thu khởi, tương bình nhật đích hung ác dạng tử nã xuất lai , , , , (Đệ tam hồi).
♦Cung thuận.
♦Lòng dạ hẹp hòi.
♦(Thuật ngữ Phật giáo) Chỉ tâm phàm tục. ◇Diệp Thích : Đại tâm giác dã vô khuy thành, Tiểu tâm ẩu dã tùy diệt sanh , (Đề tảo tâm đồ ).