e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

加班 gia ban
♦Làm việc thêm (ngoài thời gian quy định). ★Tương phản: đãi công . ◎Như: tối cận sự vụ phồn mang, thường thường nhu yếu gia ban , .