e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

簡歷 giản lịch
♦Lí lịch cá nhân tóm lược. § Tiếng Anh: Curriculum Vitae.