e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

模樣 mô dạng
♦Hình dạng, dáng điệu. ◇Thủy hử truyện : Tiện thị đệ tử môn, khán na tăng nhân toàn bất tự xuất gia nhân mô dạng 便, (Đệ lục hồi) Ngay cả các đệ tử đây, xem nhà sư đó chẳng ra dáng người tu hành.