e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

實況 thật huống
♦Tình huống thật tế. ◇Băng Tâm : Tối cận bất tri thị thùy, hướng tha môn báo cáo liễu giá lí đích thật huống, mẫu thân ngận ưu khổ đích tả liễu tín lai , , (Ngã đích lân cư ).