e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

三輪車 tam luân xa
♦Xe ba bánh. § Tiếng Pháp: tricycle.