e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

瑚璉 hồ liễn
♦Bát đựng lúa nếp cúng ở tông miếu đời xưa. Tỉ dụ tài an bang trị quốc. ◇Ngụy thư : Thật lang miếu chi hồ liễn, xã tắc chi trinh cán , (Lí Bình truyện ). 
♦Mượn chỉ người tài giỏi quý báu của quốc gia. ◇Khổng Thượng Nhậm : Ti biên chấp đậu Lỗ chư sanh, tận thị hồ liễn tuyển , (Đào hoa phiến , Hống đinh ).