e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

渾敦 hồn độn
♦Mù mịt, không rõ ràng, chưa khai thông. § Cũng như .