e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

無射 vô dịch
♦Không chán. ◇Thi Kinh : Thức yến thả dự, Háo nhĩ vô dịch , (Tiểu nhã , Xa hạt ) Thì hãy yến ẩm mà khen tặng nàng, Yêu mến nàng không chán.
♦Một tên trong 12 luật nhạc (nhạc quan Linh Luân đặt ra).
♦Tên cái chuông do Chu Cảnh Vương đúc. Sau phiếm chỉ chuông lớn.